Informació al contribuent

Calendari Fiscal

TRIBUT PERÍODE COBRANÇA ENTITAT GESTORA
IVTM 15 de Març al 15 de Maig XALOC
IBI URBANA 1 de Juny al 31 de Juliol XALOC
IBI RÚSTICA 1 de Juny al 31 de Juliol XALOC
TAXES 1 de Setembre al 31 d’Octubre XALOC
CEMENTIRIS 1 de Setembre al 31 d’Octubre XALOC
IAE 1 de Setembre al 31 d’Octubre XALOC
ESCOMBRARIES Trimestral XALOC
AIGUA POTABLE I SANEJAMENT Trimestral PRODAISA

S’aplicarà d’ofici el pagament fraccionat respecte a tots aquells rebuts de quota tributària d’import igual o superior a 90 €, i sempre que el pagament dels quals estigui domiciliat.

  1. 1r termini, d’un import equivalent al 50% del principal, que es carregarà en el compte corrent en què s’hagi domiciliat el rebut, amb una antelació mínima d’un mes abans de la data en què finalitzi el període en voluntària.
  2. 2n termini, d’un import equivalent al 50% del principal, que es carregarà en data 1 d’octubre.