Informació al contribuent

Calendari Fiscal

TRIBUT

IVTM

IBI URBANA

IBI RÚSTICA

TAXES

CEMENTIRIS

IAE

ESCOMBRARIES

AIGUA POTABLE I SANEJAMENT

PERÍODE COBRANÇA

15 de Març al 15 de Maig

1 de Juny al 31 de Juliol

1 de Juny al 31 de Juliol

1 de Setembre al 31 d’Octubre

1 de Setembre al 31 d’Octubre

1 de Setembre al 31 d’Octubre

Trimestral

Trimestal

ENTITAT GESTORA

XALOC

XALOC

XALOC

XALOC

XALOC

XALOC

XALOC

PRODAISA

S’aplicarà d’ofici el pagament fraccionat respecte tots aquells rebuts de quota tributària d’import igual o superior a 90 €, i sempre que el pagament dels quals estigui domiciliat.

  1. 1r termini, d’un import equivalent al 50% del principal, que es carregarà en el compte corrent en què s’hagi domiciliat el rebut, amb una antelació mínima d’un mes abans de la data en què finalitzi el període en voluntària. .
  2. 2n termini, d’un import equivalent al 50% del principal, que es carregarà en data 1 d’octubre.

Tributs gestionats per XALOC:

XALOC-Figueres

C. Nou, 169

17600 Figueres

Telèfon: 972 50 13 65

XALOC-Girona

Av. Sant Francesc,29 1r

17001 Girona

Telèfon: 872 08 17 91

Podeu fer tots els tràmits telemàticament, a través de l’oficina virtual de XALOC (carpeta tributària), prèvia sol·licitud del PIN d’accés.


Taxes gestionades per PRODAISA

Delegació Garrotxa – Alt Empordà

C/ Cistella, 1

17744 NAVATA

Tel. 972 56 59 59

Fax. 972 56 55 11

Correu electrònic: adminemporda@prodaisa.com