Política privacitat

El responsable del tractament de les dades personals recollides al web és l’Ajuntament de Pont de Molins. El tractament de dades es realitza d’acord a les competències municipals i els serveis que ens sol·licita.

Els tractaments de dades que es realitzen des del web són:

Podeu consultar el detall i la informació precisa dels tractaments de dades personals que fem al Registre d’Activitats de Tractament de l’Ajuntament.

Ens subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment com a propi interessat o en qualitat de representat o tutor legal i per això garanteix que les dades personals facilitades són veraces; responent, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-nos, el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

No es transferiran les seves dades personals fora de l’Espai Econòmic Europeu ni de països que no tinguin un nivell de compliment exigit per la legislació o sense disposar de la seva autorització expressa prèvia.

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució dels serveis que ens ha demanat i l’aplicació de les competències pròpies de l’Ajuntament.

Per dur a terme les activitats i serveis de l’Ajuntament fem ús de serveis (Seu electrònica, hostatges del web, etc.) que es troben allotjats en plataformes tecnològiques de empreses dedicades a aquest fi. Aquesta gestió de les seves dades es realitza únicament i exclusivament per a garantir la realització, seguretat i disponibilitat dels serveis que li oferim, garantint que aquestes empreses apliquin les mesures i millors pràctiques de seguretat de la informació.

En qualsevol moment pot sol•licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades. Vostè pot:

  • Accedir a les seves dades: sol•licitar quines dades tenim seves i quin ús en fem i fins i tot que se les lliurem per portar-les a una altra companyia.
  • Rectificar les seves dades: sol•licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
  • Suprimir les seves dades: sol•licitar que les seves dades siguin eliminades i no es faci tractament d’elles, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
  • Limitar el tractament: sol•licitar que les seves dades siguin conservades per necessitats legals.
  • Oposar-se a un tractament: que no fem un ús concret de les seves dades.
  • Portabilitat de les dades: que li lliurem les dades en un format compatible per que ho lliuri a un tercer que li hagi d’oferir un servei.

Si desitja exercir els seus drets o conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme l’Ajuntament, es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades, dirigint un escrit a l’Ajuntament de Pont de Molins – Delegat de Protecció de Dades – Pl. Dr. Jordi Cuffí Casellas, 1. 17706 Pont de Molins o bé per correu electrònic a protecciodedades@ddgi.cat o a través de la Seu Electrònica mitjançant una instància general.

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ( www.apdcat.cat ) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana, si vostè considera que l’Ajuntament ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.