Ordenances generals de Pont de Molins

 1. Ordenança municipal per a la reducció de la contaminació lumínica 
 2. Ordenança reguladora dels locals de pública concurrència on s’exerceix la prostitució
 3. Ordenança reguladora de la tinença d’animals domèstics a Pont de Molins
 4. Ordenança reguladora de la neteja, tancament de terrenys i solars i execució de la pavimentació de la vorera
 5. Ordenança de civisme i convivència ciutadana
 6. Ordenança per a la gestió de runes
 7. Reglament orgànic municipal
 8. Ordenança per la qual s’aprova la creació dels fitxers de dades de caràcter personal
 9. Ordenança reguladora del registre unions estables de parella
 10. Ordenança reguladora de l’administració electrònica
 11. Reglament d’honors i distincions
 12. Reglament d’ús local social
 13. Ordenança reguladora del soroll i les vibracions
 14. Ordenança reguladora de l’aplicació de fems, purins i fangs de depuració
 15. Ordenança pels municipis de l’Alt Empordà en relació amb l’oferiment, sol·licitud i pràctica d’activitats sexuals remunerades als espais públics i al domini públic viari, incloses les seves zones de servitud o afecció
 16. Reglament d’ús de la Sala Gòtica del Priorat de Santa Maria del Roure
 17. Ordenança reguladora del servei de cementiri
 18. Ordenança reguladora del servei de taxi de Pont de Molins