Subvenció de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona ha concedit, en el marc del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2022, les subvencions pels imports i conceptes detallats a continuació:

 

Despeses d’inversió
Concepte subvencionat:

Impuls econòmic i digital al nucli antic (Molins)

 

Import:

16.842,41

Despeses corrents
Subministrament energia enllumenat públic i manteniment enllumenat públic Import:

19.551,19

Actuacions en camins
Sega lateral en camins municipals Import:

900 €

Fons de Cooperació cultural

 

Despeses actuacions Festa Major

 

6.422,40 €
 
Noves Tecnologies

 

Actualització sistema operatiu portàtils regidors

 

773,79
   
Finançament de les despeses del lloc de secretari interventor

 

10.000 €