Casa Romaguera

Casa cantonera situada al barri de Molins. Consta de planta baixa, pis i golfes. La coberta és a dues vessants. La façana, de pedra, està recoberta d’una capa d’arrebossats. El portal és d’arc de mig punt amb grans dovelles. Algunes de les obertures de la casa són emmarcades amb carreus ben escairats. El paredat de la casa és de pedra i maó.


Més informació

Pl. de l’Església, 2

Telèfon: 972 52 92 64

ajuntament@pontdemolins.cat