Fons de Cooperació econòmica i cultural 2018

La Diputació de Girona ens ha concedit 18.244,02 € per a despeses corrents que l’Ajuntament ha destinat a finançar el cost energètic de l’enllumenat públic i el seu manteniment per al 2018. També ens ha concedit 15.066,98 € per a inversions que s’han destinat a la climatització del local social, la compra d’un escenari i a pintar la Cooperativa Ricardell.

També, ha atorgat 5.878 € per a despeses culturals que l’Ajuntament destinarà a finançar una part de les despeses de la Festa Major 2018.

S’ha finançat, amb 1.040 € de subvenció de Noves tecnologies, part de la compra de portàtils pel seguiment dels Plens dels regidors, atès que s’ha implementat 100% la tramitació electrònica dels expedients.

S’ha realitzat la neteja, amb sega lateral, dels camins de titularitat publica finançat amb la subvenció de la Diputació de Girona, destinada a tal fi, per un import de 900 €.