Subvenció per al soterrament de la línia elèctrica de MT “Els Cellers”, 2a fase

En el límit de ponent de la urbanització “Els Cellers” amb el sòl no urbanitzable hi discorre una línia aèria de MT suportada per torres metàl∙liques i de formigó, algunes de les quals estan situades dins dels jardins dels mateixos habitatges.

Per tal d’eliminar les servituds elèctriques, imposades per l’estesa dels cables, sobre les parcel∙les situades en sòl urbà consolidat i per tal de poder assolir sobre les mateixes l’aprofitament urbanístic que li atorga el planejament vigent, a petició dels veïns de la zona, l’Ajuntament ha promogut i tramitat el trasllat de la línia i l’ha soterrat. El cost total de la 2a fase d’aquesta obra és de 73.062,97 € dels quals, la Diputació de Girona n’aporta 39.454 € i la resta l’Ajuntament de Pont de Molins.