Can Cufí

És un gran casal del segle XVIII amb jardí davanter delimitat per una tanca de pedra i comunicat amb la casa mitjançant un carrer pavimentat amb llambordes.

El casal està format per diversos cossos adossats que li proporcionen una planta irregular, i algunes construccions auxiliars relacionades amb el jardí. L’edifici principal és rectangular, amb la coberta de teula de dos vessants i distribuït en planta baixa, pis i golfes. Totes les obertures són rectangulars, amb els emmarcaments de maons. La porta principal està emmarcada amb carreus de pedra i presenta la llinda gravada amb la inscripció “GENE 21 DE 1769 JOACHIM FIGUERAS BUACH”.

Al costat de la façana principal hi ha un volum amb els paraments exteriors emblanquinats, que presenta dues arcades rebaixades a la planta baixa i una petita terrassa al pis. Està adossat a un cos de planta quadrada a manera de torre, amb la coberta d’un sol vessant i les obertures rectangulars emmarcades amb carreus. La llinda del balcó del pis presenta gravat l’any 1773. Des d’aquest nivell es pot accedir a una gran terrassa de traçat curvilini que també es comunica amb la casa principal. A la part superior del parament exterior de la terrassa hi ha encastades diverses mènsules reaprofitades. El mur de tanca que delimita el jardí presenta un portal d’accés directe d’arc rebaixat de maons amb els brancals fets de carreus de pedra.

La construcció és bastida amb còdols i pedra desbastada, disposades en filades més o menys regulars i lligades amb morter. A les cantonades hi ha carreus ben desbastats.


Més informació

Carrer Molins, 34

Telèfon: 972 52 92 64

https://pontdemolins.cat

ajuntament@pontdemolins.cat